دانشگاه تهران

آزمايشگاه تحقيقاتي لپتوسپيروز

********************************************************

آدرس پستي: تهران صندوق پستي 6453-14155  

تلفن:      71 و 36202370  و  و 18-36204117  فاكس:   36204023     (026)

 

  دكتر غلامرضا عبداله پور    (greza@ut.ac.ir)

مشاور عالي سازمان بهداشت جهاني (LERG)

 

                             

 

بيماري لپتوسپيروز يكي از بيماريهاي مهم باكتريايي و قابل انتقال از دام به انسان است و همه ساله خسارات اقتصادي و بهداشتي هنگفتي به كشور عزيز ما ايران وارد مي كند. اولين گزارشات اين بيماري مربوط به سال 1336 مي باشد و از آن زمان تا كنون گزارشات متعددي از وقوع بيماري در ايران وجود دارد. علاقمندان به مطالعه بیشتر در خصوص این بیماری می توانند کتاب لپتوسپیروز: بیماری قابل انتقال از حیوانات به انسان،   انتشارات دانشگاه تهران سال 1395  که مشخصات آن در پایان آمده را ابتیاع نمایند.  

آزمايشگاه تحقيقاتي لپتوسپيروز  با همكاري پروفسور  Ellis و مركز آزمايشگاه رفرانس سازمان بهداشت جهاني در سال 1379 رسما آغاز به فعاليت نمود و در حال حاضر داراي كد شناسايي از طرف WHO/ILS مي باشد. از بدو تاسيس تا كنون دهها طرح تحقيقاتي در مورد اين بيماري كه مربوط به وضعيت بيماري در انسان و دامها  در استانهاي مختلف ايران مي باشد انجام شده و تعدادي نيز در دست اجرا مي باشد.

Description: Description: image013.gif

 

هدف اصلي از تاسيس اين آزمايشگاه مطالعه وضعيت فعلي بيماري لپتوسپيروز  در استانهاي مختلف كشور و تامين نيازهاي محققين در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي در خصوص محيط كشت اختصاصي لپتوسپيروز، كيتهاي تشخيص بيماري و كمك هاي تخصصي در اين زمينه مي باشد. در حال حاضر دو نفر دانشجوي تخصصي در رشته دامپزشكي و علوم آزمايشگاهي پزشكي و نيز دو نفر دانشجوي پزشكي در حال انجام پروژه هاي تحقيقاتي خود در اين آزمايشگاه مي باشند.  يكي ديگر از فعاليتهاي اين آزمايشگاه، همكاري و مشاركت در انجام طرح هاي پژوهشي با دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي در سراسر ايران مي باشد. براي نمونه به تعدادي از طرح هاي اجرا شده و يا در دست اجرا در اين آزمايشگاه اشاره مي گردد:

1)   شناسايي لپتوسپيراهاي جدا شده از دامها در ايران با استفاده از تكنيك REA

2)   مقايسه سه تكنيك جهت تشخيص لپتوسپيراها در نمونه هاي ادرار

3)   مطالعه  سرو اپيدميولوژي لپتوسپيروز در انسان و دام در شمال ايران (پايان نامه دكتري عمومي)

4)  بررسي سرولوژيك و باكتريولوژيك لپتوسپيروز در دامپروريهاي آلوده اطراف تهران (پايان نامه دكتري تخصصي)

5)  شناسايي لپتوسپيراهايي مسبب عفونت حاد لپتوسپيروز در بيماران ارجاع شده به بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان (مشاوره پايان نامه تخصصي)

6)  بررسي لپتوسپيروز در دامهاي اهلي شهرستان اهواز (طرح مشترك با دانشگاه شهيد چمران اهواز)

7)  بررسي سرولوژيك و باكتريولوژيك  لپتوسپيروز در گاوهاي عشاير منطقه شهر كرد  (پايان نامه دكتري عمومي)

8)  بررسي سرولوژيك و باكتريولوژيك  لپتوسپيروز در جمعيت عشايري منطقه شهر كرد  (پايان نامه دكتري عمومي)

9)  مطالعه لپتوسپيروز در سگهاي گله در دامپروريهاي استان تهران (پايان نامه دكتري عمومي)

10)  مطالعه سرولوژيك لپتوسپيروز در شتر در استان قم  (پايان نامه دكتري عمومي)

11)  بررسي لپتوسپيروز در دامپروريهاي شهرستان ياسوج (طرح مشترك با دانشگاه آزاد ياسوج)

12)   مطالعه لپتوسپيروز در كاركنان كشتارگاههاي استان كردستان (طرح مشترك با دانشگاه علوم پزشكي كردستان)

13)  بررسي لپتوسپيروز در بيماران مشكوك ارجاع شده به بيمارستانهاي استان مازندران (طرح مشترك با انستيتوپاستور شمال كشور)

14)  بررسي سرواپيدميولوژي لپتوسپيروز در گاوداريهاي صنعتي شهرستان سبزوار (پايان نامه دكتر عمومي)

15) تعيين ميزان شيوع دفع  لپتوسپيراهاي بيماريزا در ادرار سگها در تهران با استفاده از روش مولكولي  PCR  راهكاري جهت كنترل بيماري، (پايان نامه تخصصي)

16) بررسي سرواپيدميولوژيك لپتوسپيروز در اسبهاي اسبداريهاي اطراف تبريز (پايان نامه دكتري عمومي)

17) بررسی آلودگی به لپتوسپیرا اینتروگانس در شترهای یزد (طرح مشترك با دانشگاه اهواز)

18)  بررسي سرواپيدميولوژي لپتوسپيروز در گوسفندان و افراد در تماس با آنها در شهرستان خوي (پايان نامه دكتري عمومي)

19) تعيين ميزان شيوع سرولوژيك لپتوسپيروز در گاوهاي با سابقه سقط جنين در شهرستان كرج (طرح مشترك  با دانشگاه تبريز)

20) بررسي سرولوژيك آلودگي به لپتوسپيرا در دانشجويان دانشكده دامپزشكي اهواز (طرح مشترك با دانشگاه اهواز)

21) تعيين شيوع سرولوژيك لپتوسپيروز در گاوهاي سقطي اطراف نطنز (طرح مشترك با شركت شير و دام بنياد)

22) بررسي سرواپيدميولوژيك لپتوسپيروز در گربه هاي شهر مشهد (طرح مشترك با دانشگاه فردوسي در حال اجرا)

23)  بررسي فرواني سقط ناشي از لپتوسپيرا، كامپيلو باكتر و بروسلا در نمونه هاي اخذ شده از گاوداريهاي شيري اطراف تبريز با استفاده از روشهاي سرولوژيك و PCR (طرح مشترك با دانشگاه تبريز)

24) ) بررسی نقش لپتوسپیروزیس در سقط جنی های یک گاوداری صنعتی در اطراف اصفهان

25) بررسی سرولوژيك لپتوسپیروز در تعدادي از مراجعه كنندگان به بيمارستانهاي تهران (پايان نامه دكتري عمومي در دست اجرا)

26) مطالعه لپتوسپیروز در تعدادي دامپروریهای استان کردستان (پايان نامه دكتري عمومي مشترک با دانشگاه تبریز)

27)  بررسی سرولوژی و اتیولوژی (کشت و PCR) بیماری لپتوسپیروز در خون و ادرار گاوداران و گاوهای استان مرکزی (پايان نامه دكتري عمومي مشترک با دانشگاه سنندج)

28)  بررسی سرواپیدمیولوژیکی و تایپینگ مولکولی لپتوسپیراهای بیماریزای جدا شده از حیوانات اهلی در استان گیلان  (طرح مشترک با دانشگاه گیلان)

29) مطالعه عیار سرمی لپتوسپیرا در گربه های ولگرد مشهد و مقایسه آن با نتایج روش مولکولی در نمونه های تهیه شده از ادرار و کبد (پایان نامه تخصصی در دست اجرا)

30) بررسی سرواپیدمیولوژیکی فراوانی لپتوسپیروز در کارکنان یکی از کشتارگاه های استان گیلان با استفاده از روش MAT و تایید نمونه های مثبت با روش Nested PCR  (طرح مشترک با دانشکده بهداشت)

 

 

در اين آزمايشگاه از روشهاي ساده تا تكنيكهاي جديد در جهت تشخيص بيماري استفاده مي شود. اين روشها عبارتند از:

 

1- آزمايش مستقيم نمونه هاي مرضي (ادرار و يا خون) با استفاده

از ميكروسكپ زمينه تاريك  (جزئيات بيشتر)

 

 

 

2- آزمايش ميكرو آگلوتيتاسيون يا Microscopic Agglutination Test (MAT)

(جزئيات بيشتر) بر روي نمونه هاي سرم بيماران مشكوك به لپتوسپيروز

 

 

     


3- جداسازي باكتري در محيط كشت اختصاصي با استفاده از نمونه هاي

 خون و يا ادرار مبتلايان (جزئيات بيشتر)

 

   

 

 

 

 

به منظور ارسال نمونه به آزمايشگاه اكيدا توصيه مي شود قبل از هر اقدامي با آزمايشگاه تماس گرفته و هماهنگي لازم بعمل آيد تا نمونه در شرايط استاندارد تحويل آزمايشگاه گردد.

 

نمونه هاي مورد نياز جهت ارسال به آزمايشگاه:

1) سرم خون:   در اغلب موارد تنها نمونه مورد نياز جهت تشخيص بيماري، سرم خون بيمار مي باشد. برای تهیه این نمونه کافی است حدود 4 میلی لیتر خون کامل در لوله های ساده و بدون ماده ضد انعقاد اخذ و پس از حدود یک ساعت نگهداری در دمای اتاق، سرم آن مستقیما به یک لوله اپندروف منتقل گردد. ظرف اپندروف كه حاوي حدود يك ميلي ليتر  سرم خون مي باشد را در مجاورت يخ قرار داده (فلاكس حاوي يخ خشك) و همراه با برچسب و نامه اي كه حاوي مشخصات كامل بيمار و مبدا ارسال كننده باشد به آزمايشگاه ارسال گردد. توصیه می شود قبل از ارسال  نمونه،  فرم مخصوص ارسال  نمونه را از لینک های زیر دانلود و تكميل نمایید و به همراه نمونه به آزمايشگاه ارسال گردد.

 فرم  مخصوص ارسال نمونه انسانی.        فرم مخصوص ارسال نمونه از حیوانات خانگی            فرم مخصوص ارسال نمونه دامداری            فرم مخصوص ارسال نمونه اسب

2) ادرار (برای جداسازی باکتری):  در شرايط بهداشتي و تميز مقدار 10 تا 25 ميلي ليتر از وسط جريان ادرار (Mid-stream urine sample)  در ظروف استريل درپيچ دار تهيه مي شود، ادرار جمع آوري شده به دو قسمت تقسيم و يك قسمت آن به ظرف استريل ديگري منتقل شده و به آن 0.5%  تا 1%  فرمالين خالص  فيلتر شده افزوده مي شود (100 میکرولیتر فرمالین + 10 میلی لیتر ادرار). هر دو ظرف نمونه ادرار با هماهنگی قبلی به آزمايشگاه ارسال مي شود . نمونه هاي ادرار (به منظور آزمايش مستقيم و يا كشت) در ظروفي  محكم  محتوي يخ و دور از تابش نور همراه با نامه اي كه مشخصات صاحب نمونه و آدرس و تلفن وي  بر روي آن نوشته مي شود در كوتاهترين زمان ممكن (كمتر از يك ساعت) به آزمايشگاه ارسال گردد .

نوجه:  نمونه ادرار حتما قبل از شروع درمان با آنتي بيوتيك، بايد اخذ شود تا امكان جداسازي و يا مشاهده باكتري لپتوسپيرا  ميسر شود.

نکته مهم: با توجه به دوام کوتاه مدت باکتری در نمونه ادرار،  قبل از اخذ نمونه حتما با آزمایشگاه هماهنگی شود، تا از آماده بودن مقدمات آزمایش مطمئن شوید.

 

3)  ساير نمونه ها با هماهنگي قبلي و در شرايط ويژه به آزمايشگاه ارسال گردد.

 

توجه:  تمامي نمونه ها بايد در بسته بنديهاي مطمئن كه در طي راه باز نگردد به آزمايشگاه ارسال گردد.


 

4- آزمايش پادتن هاي درخشان جهت مشاهده باكتري

در نمونه هاي مشكوك  (جزئيات بيشتر)

 

 

5- آزمايش اليزا (ELISA) بر روي نمونه هاي سرم بيماران (جزئيات بيشتر)

 

 

6- آزمايش زنجيره هاي پليمراز Polymerase chain reaction (PCR ) (جزئيات بيشتر)

     

 

 

قسمت اعظم فعاليت اين آزمايشگاه همكاري و مشاركت در اجرا طرح هاي پژوهشي و تامين برخي مواد مصرفي (انواع محيط‌های كشت لپتوسپیرا، آنتي ژن،  كنترل های مثبت و ... ) و نيز كيت هاي تشخيصي مي باشد. در كنار اين مهم خدمات تشخيصي به موارد انفرادي ارجاعي از مركز درماني سراسر كشور نيز ارائه مي شود.

 

کتاب لپتوسپیروز: بیماری قابل انتقال از حیوانات به انسان به زیور طبع آراسته شد.  شماره انتشار 3720 

 

     

 

جهت كسب اطلاعات بيشتر با آدرس پست الكترونيك زير مكاتبه نماييد:  @abdollahpour.g اینستاگرام 

gabdollahpour@gmail.com    و یا  greza@ut.ac.ir

 

 

Description: Description: home2