آزمايشگاه تحقيقاتي لپتوسپيروز                                                               Description: utarm

Description: Description: blue

    

دكتر محمد بافنده زنده

 

عنوان پايان نامه:     بررسی آلودگی سرمی به گونه های مختلف لپتوسپیرا در سگ های خانگی و ولگرد با استفاده از روش MAT

شماره  پايان نامه : 3031    تاريخ دفاع: زمستان 1389

استاد راهنما:  دکتر سید علی شبستری اصل

آدرس پست الكترونيك:   

Description: Description: blue 

چكيده پايان نامه به زبان فارسي:

 

لپتوسپیروزیس یک بیماری زئونوتیک با انتشار گسترده ی جهانی است، که در اکثر حیوانات  گزارش شده است. این بیماری در سگ ها نیز وجود داشته و با توجه به مراودت نزدیک سگ ها با انسان، این حیوانات می توانند سلامتی انسان ها را نیز تحت تاثیر قرار دهند. با توجه به اینکه میزان آلودگی در سگ های تبریز ناشناخته بود، هدف از این  مطالعه بررسی میزان آلودگی سرمی لپتوسپیروزیس در سگ های خانگی و ولگرد با استفاده از روش آگلوتیناسیون میکروسکوپی در تبریز می باشد. در این مطالعه، نمونه های سرمی از 90 قلاده سگ در دو گروه خانگی و ولگرد در طی اردیبهشت ماه الی شهریور ماه 1389 جمع آوری  شدند و توسط آزمایش آگلوتیناسیون میکروسکوپی بر علیه آنتی ژن های زنده سرووارهای: کانیکولا، گریپوتیفوزا، ایکتروهموراژیه، پومونا، هاردجو، اتومنالیس، بالوم مورد بررسی قرار گرفتند. در کل،6 قلاده (7/ 6 %) از 90 قلاده (5 قلاده سگ خانگی و یک قلاده سگ ولگرد) دارای تیتر سرمی 1:100 یا بیشتر بر علیه سرووارهای لپتوسپیرا بودند. سرووارهای غالب به ترتیب کانیکولا 9/8 %، گریپوتیفوزا 2/2 % و پومونا 2/2 % بودند. تيتر آنتي بادي عليه بيش از يك سرووار تنها در يك مورد از سگ‌ها ديده شد. میزان آلودگی در سگ های خانگی  1/11 % و در سگ های ولگرد 3/2 % بود. با توجه به واکسیناسیون 4 قلاده از سگ های خانگی بتازگی قبل از اخذ نمونه های سرمی، بنظر میرسد درصد واقعی آلودگی در سگ های خانگی تنها 2% باشد و بنابر این آلودگی واقعی در سگ های منطقه تبریز در حدود 4% میباشد.

خوشبختانه، آلودگی در سگ های منطقه تبریز کم است،که این امر می تواند هم به علت شرایط خاص جغرافیایی، آب و هوایی و هم به علت واکسیناسیون مرتب و سالیانه سگ های خانگی بر علیه این بیماری می تواند باشد.

 

Seroprevalence of leptospira spp. in household and stray dogs by microscopic agglutination test (MAT)

 

Mohammad Bafandeh Zendeh  Thesis adviser:  Dr. S. A. Shabestari Asl

 

 

 

Summary

 

Leptospirosis is a zoonotic disease with worldwide distribution. It was seen in many animals and dogs are also affected. Therefore, these animals can influence human health too. Because of unknown prevalence in Tabriz, the aim of this study was seroprevalence of leptospirosis in household and stray dogs by microscopic agglutination test (MAT). In this survey, serum samples were collected in two household and stray groups from May to September 2010 and evaluated with against anitegens of serovars: canicola, grippotyphosa, icterohaemorrhagiae, pomona, hardjo, automnalis, ballum. Out of the 90 dogs investigated, 6 dogs (6/7%) (5 dogs from 45 household dogs, 1 dog from stray dogs) had a titer 1:100 or more against leptospiral different serovars. The predominant serovars were canicola (8/9%), grippotyphosa (2/2%), pomona (2/2%), respectively. Antibody titers against more than one serovar were detected in one dog only. Prevalence of infection in household dogs and stray dogs was 11/1% and 2/3%, repectively. Fortunately, prevalence of infection was low in dogs in Tabriz region that can be due to specialized geographical and climate condition and also can be due to regularly and annually vaccination against this disease in household dogs.

 

 

 Description: home2    

Description: Description: Font-Log1

آخرين ويرايش: 15  فروردین ماه  1390 

Last updated: May 5, 2011