آزمايشگاه تحقيقاتي لپتوسپيروز                                                               Description: utarm

Description: Description: blue

    

Description: F:\Data 1-1-89 to 2-8-89\Lepto 1389\Thesis 1389\Ghahremani Orumieh\DSC08111.JPG

دكتر پریا قهرمانی

 

عنوان پايان نامه:     جستجوي سرواپیدمیولوژیک گونه های لپتوسپیرا به روش MAT در گوسفندان ذبح شده در کشتارگاه ارومیه

شماره  پايان نامه : 1134    تاريخ دفاع: 14/7/1389

استاد راهنما:  دکتر علیقلی رامین و دكتر  عبداله پور

آدرس پست الكترونيك: 

Description: Description: blue 

چكيده پايان نامه به زبان فارسي:

 

فراوانی واکنش سرمی به انواع گونه های لپتوسپیرا در تعداد 166 راس گوسفند ذبح شده در کشتارگاه ارومیه در سال 1389 مطالعه گردید. نمونه های خون در طی کشتار از دامها تهیه شده، سپس سرم خون آنها جدا و به روش MAT به گونه های ایکترهموراژیه، پومونا، هارجو، کانیکولا، گریپوتیفوزا و بالوم برای تشخیص انواع لپتوسپیراها آزمایش شدند. از مجموع 166 نمونه سرم، تعداد 32 مورد (3/19%) واكنش سرمی مثبت بوده که حداقل به يكي از سروتيپهاي لپتوسپيرا واکنش نشان دادند. توزیع سروتيپهاي لپتوسپیرا در گوسفندان با واکنش مثبت شامل 1/7% کانیکولا، 7/66% گریپوتیفوزا و 2/26% پومونا بودند. فراوانی و درصد نمونه هائی که به بیش از یک نوع آنتی ژن واکنش مثبت نشان دادند تعداد 10راس معادل 25/32% به دو نوع آنتی ژن و 22 راس معادل 75/67% به یک نوع آنتی ژن لپتوسپیروز بود. تعداد و درصد گوسفندان آلوده به لپتوسپیراها در رقتهای مختلف نشانگر تعداد 4 راس (3/10%  با رقت400، تعداد 14 راس (2/28%) با رقت 200 و تعداد 24 راس (5/62%) با رقت 100 بود. آلودگی چندگانه سرم گوسفندان به آنتی ژنهای لپتوسپیرا نشان داد که در 7 مورد گریپو با پومونا، یک مورد گریپو با کانیکولا و در دو مورد پومونا با کانیکولا همراه بودند. لذا می توان نتیجه گرفت که واکنش سرمی مثبت به لپتوسپبرا در گوسفندان ارومیه وجود داشته که گونه های مهم آنها گریپوتیفوزا و پومونا و به مقدار کم کانیکولا می باشد. به ازاء هر سه راس گوسفند سروپوزیتیو یک راس حاوی بیش از یک نوع لپتوسپبرا بوده که گریپوتیفوزا برجسته ترین آنها محسوب شده و اکثریت آنها با رقت 100/1 واکنش مثبت را بروز دادند. لذا به عنوان یک بیماری مشترک و ارتقاء بهداشت همگانی اقدامات پیشگیری ضروری به نظر می رسد.

 

 

Serological detection of Leptospira serotypes using MAT method in slaughtered sheep in Urmia abbatoir

 

A DVM Thesis by: Dr Parya Ghahramani, in October 2010

 

Summary

 

The serological distribution to Leptospira serotypes was investigated in 166 slaughtered sheep in Urmia abbatoir in year 2009-10. Blood samples were collected during the slaughter of animals and sera were separated to evaluate serological reaction to leptospira species by Microscopic Agglutination Test (MAT) using live antigens representing Leptospira interrogans serogroups: Grippotyphosa, Icterrohaemoragia, Canicola, Hardjo, Ballum and Pomona. From 166 serum tested to leprospira 32 samples (19.3%) were positive to at least one of the Leptospira interrogans serotypes. The most prevalent Leptospira serovars were Grippotyphosa (66.7%), Pomona (26.2%) and Canicola (7%). Leptospira serovars Icterrohamoragia, Hardjo and Ballum were not detected in sheep under study. Sheep with positive reaction showed against one and two  Leptospira serovars were 22 (67.75%) and 10 (32.25%) animals respectively. The most prevalent serological titer was found 1/100 in 24 (62.5%) sheep and then 1/200 in 14 (2/28%) sheep and the highest titer was observed in 4 (10.3%( sheep with 1/400. The multiple reactions to Leptospira serovars were found Grippo/Pumona in 7 sheep, Grippo/Cannicula in one sheep and Pumona/Cannicula in 2 sheep. It is concluded that the leptospirosis is present  in sheep of Urmia in that the most ones are Grippotyphosa, Pumona and Cannicula. Approximately one of 3 sheep showed reaction to at least one Leptospira serotypes in that the most one was Grippotyphosa with the serological titer of 1/100. It must be considered as an emerging disease to reduce disease and the risk of public health as well.

 

 

Description: home2

Description: Description: Font-Log1

آخرين ويرايش:15فروردین ماه  1390 

Last updated:  May 5, 2011