آزمايشگاه تحقيقاتي لپتوسپيروز                                             utarm

blue

    

DSC06554.jpg

دكتر مهري كيخسروي

 

عنوان پايان نامه: عنوان پايان نامه: بررسي سرواپيدميولوژي لپتوسپيروز در گاوداريهاي صنعتي شهرستان سبزوار

A sero-epidemiological study of bovine leptospirosis in sabzevar suburb industrial farms

 

تاريخ دفاع 15/10/1388 شماره ثبت پايان نامه 3231

استاد راهنما: دكتر عبداله پور

داوران: آقايان دكتر نورمحمدزاده و دكتر لطف اله زاده

آدرس پست الكترونيك: E-mail: sunahoora@yahoo.com

blue 

چكيده پايان نامه به زبان فارسي:

 

لپتوسپيروز يكي از بيماريهاي مهم و مشترك مي باشد كه هر ساله خسارات زيادي به صنعت دامپروري كشور وارد مي نمايد. به منظور بررسي وضعيت اين بيماري در شهرستان سبزوار كه داراي آب و هوايي نسبتا خشك و ميزان كم بارندگي مي باشد در طی فروردین تا بهمن 1387 تعداد 218 نمونه خون بصورت تصادفی و بدون در نظر گرفتن سن دامها از 23 گاوداری صنعتی شهرستان سبزوار جمعآوری گردید. این نمونهها با آزمایش آگلوتیناسیون میکروسکوپی (MAT) و با استفاده از 5 سروتیپ شایع لپتوسپیرایی در ایران شامل: هارجو، پومونا، گريپوتیفوزا، ايكترهموراژيه و كنيكولا مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که 23 نمونه (5/10%) با حداقل یک آنتیژن واکنش سرمی مثبت نشان دادند که از این تعداد 10 نمونه (6/4%) با سروتیپ گریپوتیفوزا، 8 نمونه (6/3%) با سروتیپ پومونا، 4 نمونه (8/1%) با سروتیپ کانیکولا، 3 نمونه (4/1%) با سروتیپ هارجو و 2 نمونه (9/0%) با سروتیپ ایکتروهموراژیه واکنش مثبت سرمی داشتند. بیشترین واکنش سرمی مثبت مربوط به سروتیپ گریپوتیفوزا و کمترین آن مربوط به سروتیپ ایکتروهموراژیه بوده و بيشترين تيتر سرمي 1:100 (15 نمونه) و بالاترين تيتر سرمي نيز 1:200 (12 نمونه) بود.

نتايج اين بررسي كه اولين مورد آن در شهرستان سبزوار مي باشد نشان مي دهد كه عامل بيماري در مناطق خشك نيز ميتواند بقا خود را حفظ كند. توجه به این نکته ضروری است كه در صورت بروز شرايط غير مترقبه مانند سيل و زلزله، امكان گسترش بيماري در اينگونه مناطق نسبتا خشك نيز وجود دارد. با وجود پايين بودن فراواني شيوع سرولوژيك لپتوسپيروز در اين شهرستان، لازم است مسولين اجرايي در امور بهداشت عمومي و نيز شبكه دامپزشكي، تدابير لازم جهت جلوگيري از شيوع بيشتر بيماري را مورد توجه قرار دهند.

 

 

A sero-epidemiological study of bovine leptospirosis in sabzevar suburb industrial farms

 

Summary

 

 

Leptospirosis is one of the important zoonoses which cause enormous loses to the dairy farmers in many countries. In orther to investigate the importance of leptospirosis in Sabzevar induterial dairy farms, a serological study was conducted to determine the present status of leptospirosis in this area. For this study a total of 218 serum samples were randomly collected from cattle between April 2008 and February 2009. All serum samples were tested by the standard microscopic agglutination test (MAT) using live antiges of five Leptospira interrogans serovars: Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa, Canicula, Hardjo and Pomona.

The result of this study showed that 23 samples (10.6%) had a positive reaction against one or more sarovars. In general, 10 samples had a posistive reaction with serovar Grippotyphosa, 8 samples with Pomona, 4 samples with Canicola, 3 samples with Hardjo and 2 samples with Icterohaemorrhagiae. The results also showed that the most prevalent leptospira serovar was Grippotyphosa (4.6%) and the less prevalent was Icterohaemorrhagiae (0.9%) and the most common titer was 1/100 (15 samples) and the highest titer was 1/200 (12 samples).

This study is the first one in the Sabzevar region and it showed that leptospira spp can be survived even in the relatively dried area. However, it can be spreaded rapidly in the unexpected events like earthquake and floods in these areas. Despite of low prevalence of leptospirosis in Sabzevar, the Veterinary organization and public health authorities should take the preventive measures to combat agains leptospirosis in the region.

 

 

home2

Font-Log1

آخرين ويرايش: چهارم اسفند ماه 1388

Last updated: February 22, 2010

 

acme-web-design.info