آزمايشگاه تحقيقاتي لپتوسپيروز                                                             utarm

blue

    

دكتر مليحه رمضاني

عنوان پايان نامه:     بررسي سرواپيدميولوژي لپتوسپيروز در كشاورزان استان گيلان 

شماره  پايان نامه : 3084        تاريخ دفاع: 2/8/1384

استاد راهنما و داوران:  دكتر عبداله پور دكتر عبدالمحمد حسني طباطبايي دكتر محمد قلي نادعليان و دكتر محمد رباني

آدرس پست الكترونيك:  E-mail:  dvmramezani@yahoo.com

blue 

چكيده پايان نامه:

 

Ramezani-3B.jpg

 

Seroepidemiological study of Leptospirosis in farmers in Gilan Province

 

Summary

 

Ramezani-4B.jpg

 

 home2بازگشت به صفحه اصلي    

Font-Log1

                            آخرين ويرايش: 24  آبان ماه  1386     Last updated:  November 15, 2007

acme-web-design.info