آزمايشگاه تحقيقاتي لپتوسپيروز                                                             utarm

blue

    

Sakhaee.jpg

دكتر احسان سخايي

 

عنوان پايان نامه دكتري تخصصي:     بررسي سرو باكتريولوژيك لپتوسپيروز در گاوهاي آلوده دامپروريهاي اطراف تهران

شماره  پايان نامه : 259  تاريخ دفاع: 11/9/1385

استاد راهنما و داوران:  دكتر عبداله پور، دكتر محمود بلورچي، دكتر عبدالمحمد حسني، دکتر رئوفی، دکترمخبر، دکتروندیوسفی و دکتر حاجیکلایی

آدرس پست الكترونيك:  E-mail:  Sakhaee@yahoo.com

blue 

چكيده پايان نامه به زبان فارسي:

 

لپتوسپيروز يك بيماري مشترك بين انسان و دام با انتشار جهاني است،  كه عامل آن گونه بيماري زاي اسپیروکتي،  تحت عنوان لپتوسپيرا اينتروگانس مي باشد.  به منظور ارزيابي شواهد سرولوژيك وباکتریولوژیک  ناشي از این بیماری، در دامپروری های صنعتی اطراف تهران، از آذرماه 83 تا خرداد ماه 85،  تعداد 380  نمونه سرم و 33 نمونه ادرار از دامهای مورد مطالعه  تهيه شد. نمونه های اخذ شده،  با استفاده از  آزمايش آگلوتيناسيون ميكروسكوپي ( MAT  الیزا (ELISA  آزمایش مستقیم با میکروسکوپ زمینه تاریک (DFM  آزمون پادتن درخشان غیر مستقیم (IFAT  کشت میکروبی و جداسازی باکتری (Culture methods) و نهایتا واکنش زنجیره پلی مراز (PCR  مورد بررسي قرار گرفتند، كه از مجموع 380  نمونه سرم،  55  مورد  (47/14درصد)،  حداقل با یک سروتیپ،  با رقت سرمی 100 : 1 یا بیشتر در  آزمایش آگلوتیناسیون میکروسکوپی واكنش مثبت نشان دادند، که  سروتيپ ايكتروهموراژيه،  به عنوان شايع ترين و سروتیپ بالوم به عنوان نادر ترین عامل،  مطرح بودند. از مجموع 380 نمونه سرمی اخذ شده، 85 مورد (37/22 درصد)،  با استفاده از آزمون الیزا مثبت تشخیص داده شدند. تعداد 4 نمونه ادرار (12/12 درصد)، از مجموع 33 نمونه اخذ شده، با استفاده از روش آزمایش مستقیم با میکروسکوپ زمینه تاریک مشکوک تلقی شدند، ولی اجرام لپتوسپیرایی در هیچ یک از این 33 نمونه،  با استفاده از آزمون پادتن درخشان غیر مستقیم مشاهده نشدند.  کشت 33 نمونه ادرار اخذ شده از جمعیت مورد مطالعه نتیجه مثبتی در بر نداشت، ولی باکتری مورد نظر از کشت ادرار دو راس گوساله مشکوک به بیماری، که در دامپروری سنتی منطقه مورد مطالعه نگهداری می شدند، جداسازی شد. در این مطالعه با استفاده از روش واکنش زنجیره پلیمراز،  تنها موفق به ردیابی باکتری تا رقت 2000 عدد در هرمیلی لیتر ادرار در نمونه های کنترل مثبت،  شدیم.  بنابراین در استفاده از این تست جهت تشخیص نمونه های بالینی اخذ شده، نتیجه مثبتی حاصل نشد. در مجموع به نظر می رسد که به منظور تایید تشخیص بیماری،  بهتر آن است که از چند تست تشخیصی به طور همزمان استفاده شود.    

 

 

Summary

 

Sero-Bacteriological study of leptospirosis in dairy farm of the Tehran's suburbs

 

Leptospirosis is a worldwide zoonosis caused by Leptospira interrogans. This study was conducted to evaluate serologic and bacteriologic findings of leptospirosis in cattle. Three hundred and eighty sera and thirty three urine samples were collected from 6 industrial dairy farms in Tehran suburb, from December (2004) to June (2006). The prevalence of disease was determined by microscopic agglutination test (MAT), enzyme linked immunosorbent assay (ELISA), direct dark-field microscopic (DFM) examination, indirect fluorescent antibody test (IFAT), microbiologic cultural isolation technique and polymerase Chain Reaction (PCR).  Antibodies were detected by MAT at least against one serovar of Leptospira interrogans in 55 sera (14.47%) among 380 samples at a dilution 1:100 or greater, and L. icterohaemorrhagiae was the most and L. ballum was the least prevalent serovars. Leptospiral antibodies were detected by ELISA in 85 sera (22.37%) among 380 samples. Four samples (12.12%) among 33 urine samples were suspected by DFM examination and no positive sample by IFAT was observed. Leptospires could be isolated from none of the 33 samples taken from industrial farms, but Leptospires were isolated from urine samples taken from two clinically affected calves, from traditional farm in Tehran suburb. In this study, positive controls were detected only at a dilution equal to or greater than 2000 leptospires per each ml of urine sample by PCR, therefore, no DNA from clinical samples could be detected by this method. 

 

 home2بازگشت به صفحه اصلي    

Font-Log1

آخرين ويرايش: 24  آبان ماه  1386 

Last updated:  November 15, 2007

 

acme-web-design.info