آزمايشگاه تحقيقاتي لپتوسپيروز                                                               Description: utarm

Description: Description: Description: Description: Description: blue

    

Description: F:\Data 1-1-89 to 2-8-89\Lepto 1389\Thesis 1389\Shafighi PhD 1389\Photo_030.JPG

دكتر سيده طوبي  شفيقي

 

عنوان پايان نامه تخصصی:     بررسی مقایسه ای روشهای PCR ، MAT و کشت در تشخیص لپتوسپیراها در نمونه های ادرار

                  و خون گاوهای شهرستان رشت  

شماره  پايان نامه :    414             تاريخ دفاع: 21/7/1389

استاد راهنما: دکتر تقی زهرایی صالحی و دكتر  عبداله پور

آدرس پست الكترونيك:  E-mail:  tshafighi@yahoo.com

Description: Description: Description: Description: Description: blue 

چكيده پايان نامه به زبان فارسي:

 

لپتوسپیروز همواره به عنوان یک بیماری مشترک و قابل انتقال میان انسان و حیوانات با گسترش جهانی مطرح بوده است که عامل ایجاد کننده آن گونه های مختلف باکتری لپتوسپیرا می باشند. در این بیماری انتقال معمولاً به دنبال تماس مستقیم یا غیر مستقیم با ادرار یا سایر مایعات بیولوژیک حیوانات لپتوسپیروریک رخ می دهد. بنابراین این حیوانات ممکن است به صورت منبع عفونت برای انسان و یا سایر حیوانات محسوب شوند. استان گیلان به دلیل داشتن آب و هوای معتدل و مرطوب ، و بارش سالانه فراوان محیط بسیار مناسبی برای بقاء لپتوسپیرا محسوب می شود.

جهت انجام مطالعه حاضر در فاصله اردیبهشت ماه لغایت مرداد ماه 1388 از 98 رأس گاو ارجاعی به کشتارگاه صنعتی گیلان که علیه لپتوسپیروز واکسینه نبودند، به طور تصادفی نمونه ادرار و خون جمع آوری گردید. در این بررسی ابتدا با استفاده از روش کشت حضور لپتوسپیراهای زنده در ادرار گاوهای مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. سپس با روش MAT تیتر آنتی بادی و نوع سرووارهای آلوده کننده احتمالی مشخص شد. همچنین با روش Nested PCR حضور DNA لپتوسپیرا در نمونه های ادرار  مورد ارزیابی قرار گرفت. 

بر اساس نتایج به دست آمده از روش کشت، لپتوسپیرای زنده از ادرار یک رأس گاو جداسازی شد. در روش  مولکولی PCR، DNAی لپتوسپیرا در ادرار 42 رأس از گاوهای مورد مطالعه (%43) مورد ردیابی قرار گرفت. همچنین در بررسی سرولوژیکی وجود تیتر MAT بیشتر یا مساوی 1:100 در 37 رأس گاو (%38) نسبت به یک یا تعداد بیشتری سرووار به دست آمد و شایع ترین سرووار در گاوهای مورد مطالعه سرووار پومونا (49%) ارزیابی گردید.

 

 

A comparison Study of MAT, PCR and Culture in diagnosis of Bovine Leptospirosis using blood and urine samples in Rasht

 

 

Summary

 

Leptospirosis is a world-spread zoonotic disease caused by leptospira species. Transmission usually results from direct or indirect exposure to the urine or other body fluids of leptospiruric animals which hereby may become a source of infection for human or other animals. Having a humid temperate climate with plenty of annual rainfall, Guilan province is a suitable environment for maintaining leptospira.

In the present study, 98 random serum and urine samples were collected from cattles referred to Guilan Industrial slaughter house from April to August 2009. None of the cattles was vaccinated against leptospirosis. Urine samples were detected for presence of live Leptospira by culture. Then the microscopic agglutination test (MAT) was used to screen the possible infecting serovars. Also nested PCR was employed to detect leptospiral DNA in urine samples.

The results of this study showed that Leptospira was isolated from one cattle by culture. A positive PCR assay result was obtained in 42(43%) out of 98 urine samples. Serologic evaluation of cattles revealed MAT titers ≥1:100 in 37 (38%) against one or more serovars. The most prevalent Leptospira serovars was found to be Pomona (49.0%).

 

 

 

 Description: home2   

Description: Description: Description: Description: Description: Font-Log1

آخرين ويرايش: 15  فروردین ماه  1390 

Last updated:  May 5, 2011