آزمايشگاه تحقيقاتي لپتوسپيروز                                                             utarm

blue

    

Tamimi-Photo.jpg

دكتر نقا تميمي

 

عنوان پايان نامه:     بررسي سرواپيدميولوژيك لپتوسپيروز در سگهاي گله دامپروريهاي اطراف تهران

شماره  پايان نامه : 3120    تاريخ دفاع:  2/7/1386

استاد راهنما و داوران:  دكتر عبداله پور، دكتر ملماسي، دكتر  آل داود،  دكتر محمد رباني

آدرس پست الكترونيك:  E-mail:      naqavet2005@yahoo.com      

blue 

چكيده پايان نامه به زبان فارسي:

 

براي انجام مطالعه حاضر تعداد 105 نمونه خون كامل از سگ هاي 38 دامپروري از فروردين 1385 تا خرداد 1386 جمع آوري و به آزمايشگاه تحقيقاتي لپتوسپيروز واقع در بيمارستان شماره يك دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران منتقل گرديدند.  سپس با انجام آزمايش آگلوتيناسيون ميكروسكوپي (MAT) با استفاده از 14 سرووار لپتوسپيرا بر روي نمونه هاي سرمي،   وضعيت آلودگي سرمي اين سگ ها بررسي شد.  نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه 05/19%  سگها داراي تيتر 100/1 يا بيشتر برعليه يكي از سرووارهاي لپتوسپيرايي بودند.  نتايج اين بررسي همچنين  نشان  داد كه از 14 سرووار اصلي مورد استفاده در آزمايش MAT كه در واقع نماينده 14 سروگروه (Serogroup) لپتوسپيرا اينتروگانس هستند، تنها 7 سرووار  با سرم هاي مورد آزمايش واكنش مثبت نشان دادند.  از اين ميان، سرووار گريپوتيفوزا با  6 مورد (57/28%)، بيشترين درصد و تاراسووي و ايكترو هموراژيه هر كدام با يك مورد  (76/4%) مشتركا كمترين درصد را بخود اختصاص دادند. لازم به ذكر است كه واكنش سرمي مثبت با دو سرووار استراليس و تاراسووي براي اولين بار در ايران در مطالعه حاضر گزارش مي شود.   همچنين مشخص شد 46/39% از دامپروري ها حداقل يك سگ سرم مثبت  دارند. بررسي جنس سگهاي تحت مطالعه نشان داد كه آلودگي در سگهاي نر 22/22% بوده و در سگ هاي ماده تنها 33/8%  بود. نتايج كلي اين مطالعه نشان مي دهد كه سگهاي گله در اطراف تهران با ميزان شيوع سرمي در حد 05/19%، مي توانند به عنوان يكي از مخازن اصلي بيماري براي دامهاي اهلي و انسانهاي در تماس با آنها مطرح بوده، لذا ضرورت دارد مسئولين اجرايي دامپزشكي و دامپروران  در هنگام مبارزه با بيماري لپتوسپيروز،  سگها را نيز در اين راستا مورد توجه قرار دهند. البته با توجه به بالا بودن جمعيت سگهاي ولگرد در منطقه از يك طرف و عدم امكان دسترسي به آنها در اين مطالعه، اين احتمال وجود دارد كه اين دسته از سگها نيز نقش مهمي در همه گيري لپتوسپيروز در حيوانات اهلي داشته باشند. لذا با توجه به اين نكات، پيشنهاد مي شود دامپروران ضمن رعايت اصول بهداشتي و اتخاذ اقدامات امنيت زيستي از قبيل جلوگيري از هر گونه تماس سگ هاي گله  با حيوانات وحشي  و در صورت امكان دامها، واكسيناسيون سگ هاي گله بر عليه بيماري لپتوسپيروز با واكسنهاي چندگانه حاوي تمامي سرووارهاي بومي را در كنار ساير واكسنهاي ديگر مد نظر داشته باشند.

 

 

A sero-epidemiological study of Leptospirosis in shepherd dogs in Tehran suburbs of Iran

 

Summary

 

From April 2006 to June 2007 a total of 105 whole blood samples from shepherd dogs belonging to 38 farms in Tehran suburbs were collected and transferred to the Leptospira Research Laboratory at the Veterinary Research and Teaching Hospital, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran. . All serum samples were serologically tested by Microscopic Agglutination Test (MAT) using live antigens representing of 14 Leptospira serogroups.

 The results of this study revealed that 19.05% of the dogs had a titer of 1:100 or more against Leptospira serovars. The results of this study also showed that from the 14 Leptospira serovars which represent 14 Leptospira serogroups, the samples reacted with only 7 serovars. Among these, Leptospira interroganns serovar Grippotyphosa with 6 reactions (28.57%) was the most prevalent and Leptospira interroganns serovars Tarassovi & Icterohaemorrhagiae each with just one reaction (4.76%) were the least prevalent servars in this study. The positive reaction to the new Leptospira interroganns serovars Tarassovi and Australis is being reported in this study for the first time in Iran. The results also revealed the presence of at least one seropositive dog in 39.46%  of the farms. The results of this study also showed that 22.22% of male dogs were sero-positive whereas, in bitches only 8.33% were sero-positive. In conclusion, the total prevalence of 19.05% in shepherd dogs in Tehran suburbs, confirms the high risk of these dogs in the farms and they have the capacity of being one of the main reservoirs of Leptospirosis in farm animals and people in contact with them. It is suggested that farmers should vaccinate their dogs against Leptospirosis using polyvalent vaccines as well as other vaccines and try to keep their dogs separate from the farm animals and wild animals to reduce any possible cross infection.

 

 home2بازگشت به صفحه اصلي    

Font-Log1

آخرين ويرايش: 24  آبان ماه  1386 

Last updated:  November 15, 2007

 

acme-web-design.info