دانشكده دامپزشكي

بيمارستان آموزشي و پژوهشي (شماره يك)

 

آدرس پستي: تهران صندوق پستي  6453-14155

تلفن: 71-36206970 (026) و 18- 36204117  نمابر: 36204023 (026)

                         Veterinary Research and Teaching Hospital )VRTH)   

 اگر مايل هستيد اين سايت را با فرمت pdf ببينيد اينجا را كليك كنيد

اگر مايل هستيد اين سايت را به زبان انگليسي ببينيد اينجا را كليك كنيد

 

بيمارستان آموزشي و پژوهشي (VRTH) فعاليت رسمي خود را از سال 1377 آغاز نمود. در واقع اين بيمارستان از محل قبلي خود در تهران كه به نام كلينيك دامپزشكي وصفنارد واقع در چهارراه يافت آباد تهران بود به محل فعلي خود منتقل شد. اين بيمارستان در كيلومتر 5 جاده محمد شهر (جنوب غربي شهر كرج) بعد از خیابان چمن قرار دارد. در نقشه زیر با عبارت  VRTH محل بیمارستان مشخص شده است.

 
اين بيمارستان يكي از دو بيمارستان آموزشي وابسته به گروه هاي آموزشي علوم درمانگاهي مي باشد. و شامل بخشهاي زير مي باشد:

 

 

1-      بخش بيماريهاي دروني دامهاي بزرگ

باهدف تشخيص، درمان و كنترل بيماريهاي دامي و آموزش دانشجويان دوره هاي دكتري عمومي و تخصصي دامپزشكي (اعضاي هيئت علمي)
در اينجا تصوير چند مورد از دامهاي ارجاع شده به اين بخش را مشاهده مي فرماييد:

گوسفند مبتلا به PPR

 

آهوی مبتلا به نفخ گازی ناشی از توپی های مویی یا Trichobezoareگاو مبتلا به TRP


تيلريوزيس در گاو 

كمبود مس در بره 

 

كيست سنوروس در گوسفند

 

 

بز مشکوک به استئودیسترفی   (Osteodystrophy in a goat)

 

 

2- بخش مامايي و بيماريهاي توليد مثل  (اعضاي هيئت علمي)


 


3- بخش جراحي و راديولوژي  (اعضاي هيئت علمي) 

4- بخش بيماريهاي طيور  (اعضاي هيئت علمي)5- بخش كلينيكال پاتولوژي  (اعضاي هيئت علمي)

مشتمل بر سه آزمايشگاه زير است:

آزمايشگاه باكتري شناسي

 

آزمايشگاه ويروس شناسي

آزمايشگاه هماتولوژي

آزمايشگاه بيوشيمي


 

6- بخش كالبد گشايي (اعضاي هيئت علمي)


 

 

علاوه بر بخش هاي فوق، آزمايشگاههاي تحقيقاتي نيز در اين بيمارستان فعاليت دارند كه عبارتند از:

 

آزمايشگاه تحقيقاتي لپتوسپيروز


بيماري لپتوسپيروز يكي از بيماريهاي مهم باكتريايي و قابل انتقال از دام به انسان است و همه ساله خسارات اقتصادي و بهداشتي هنگفتي به كشور عزيز ما ايران وارد مي كند. اولين گزارشات اين بيماري مربوط به سال 1336 مي باشد و از آن زمان تا كنون گزارشات متعددي از وقوع بيماري در ايران وجود دارد.  آزمايشگاه تحقيقاتي لپتوسپيروز  با همكاري پروفسور  Ellis و مركز آزمايشگاه رفرانس سازمان بهداشت جهاني در سال 1379 رسما آغاز به فعاليت نمود. از آن زمان تا كنون دهها طرح تحقيقاتي در مورد اين بيماري كه مربوط به وضعيت بيماري در انسان و دامها  در استانهاي مختلف ايران مي باشد انجام شده و تعدادي نيز در دست اجرا مي باشد.

 

هدف اصلي از تاسيس اين آزمايشگاه مطالعه وضعيت فعلي بيماري لپتوسپيروز  در استانهاي مختلف كشور و تامين نيازهاي محققين در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي در خصوص محيط كشت اختصاصي لپتوسپيروز، كيتهاي تشخيص بيماري و كمك هاي تخصصي در اين زمينه مي باشد. در حال حاضر دو نفر دانشجوي تخصصي در رشته دامپزشكي و علوم آزمايشگاهي پزشكي و نيز دو نفر دانشجوي پزشكي در حال انجام پروژه هاي تحقيقاتي خود در اين آزمايشگاه مي باشند.  يكي ديگر از فعاليتهاي اين آزمايشگاه، همكاري و مشاركت در انجام طرح هاي پژوهشي با دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي در سراسر ايران مي باشد. براي نمونه به تعدادي از طرح هاي اجرا شده و يا در دست اجرا در اين آزمايشگاه اشاره مي گردد:

1)   شناسايي لپتوسپيراهاي جدا شده از دامها در ايران با استفاده از تكنيك REA

2)   مقايسه سه تكنيك جهت تشخيص لپتوسپيراها در نمونه هاي ادرار

3)   مطالعه  سرو اپيدميولوژي لپتوسپيروز در انسان و دام در شمال ايران (پايان نامه دكتري عمومي)

4)  بررسي سرولوژيك و باكتريولوژيك لپتوسپيروز در دامپروريهاي آلوده اطراف تهران (پايان نامه دكتري تخصصي)

5)  شناسايي لپتوسپيراهايي مسبب عفونت حاد لپتوسپيروز در بيماران ارجاع شده به بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان (مشاوره پايان نامه تخصصي)

6)  بررسي لپتوسپيروز در دامهاي اهلي شهرستان اهواز (طرح مشترك با دانشگاه شهيد چمران اهواز)

7)  بررسي سرولوژيك و باكتريولوژيك  لپتوسپيروز در گاوهاي عشاير منطقه شهر كرد  (پايان نامه دكتري عمومي)

8)  بررسي سرولوژيك و باكتريولوژيك  لپتوسپيروز در جمعيت عشايري منطقه شهر كرد  (پايان نامه دكتري عمومي)

9)  مطالعه لپتوسپيروز در سگهاي گله در دامپروريهاي استان تهران (پايان نامه دكتري عمومي)

10)  مطالعه سرولوژيك لپتوسپيروز در شتر در استان قم  (پايان نامه دكتري عمومي)

11)  بررسي لپتوسپيروز در دامپروريهاي شهرستان ياسوج (طرح مشترك با دانشگاه آزاد ياسوج)

12)   مطالعه لپتوسپيروز در كاركنان كشتارگاههاي استان كردستان (طرح مشترك با دانشگاه علوم پزشكي كردستان)

13)  بررسي لپتوسپيروز در بيماران مشكوك ارجاع شده به بيمارستانهاي استان مازندران (طرح مشترك با انستيتوپاستور شمال كشور)

 

14) بررسي سرواپيدميولوژي لپتوسپيروز در دامپروريهاي صنعتي شهرستان سبزوار (پايان نامه دكتر عمومي)

15) تعيين ميزان شيوع دفع  لپتوسپيراهاي بيماريزا در ادرار سگها در تهران با استفاده از روش مولكولي  PCR  (پايان نامه تخصصي)

16) بررسي سرواپيدميولوژيك لپتوسپيروز در اسبهاي اسبداريهاي اطراف تبريز (پايان نامه دكتري عمومي)

17) بررسی آلودگی به لپتوسپیرا اینتروگانس در شترهای یزد (طرح مشترك با دانشگاه اهواز)

18)  بررسي سرواپيدميولوژي لپتوسپيروز در گوسفندان و افراد در تماس با آنها در شهرستان خوي (پايان نامه دكتري عمومي)

19) تعيين ميزان شيوع سرولوژيك لپتوسپيروز در گاوهاي با سابقه سقط جنين در شهرستان كرج (طرح مشترك  با دانشگاه تبريز)

20) بررسي سرولوژيك آلودگي به لپتوسپيرا در دانشجويان دانشكده دامپزشكي اهواز (طرح مشترك با دانشگاه اهواز)

21) تعيين شيوع سرولوژيك لپتوسپيروز در گاوهاي سقطي اطراف نطنز (طرح مشترك با شركت شير و دام بنياد)

22) بررسي سرواپيدميولوژيك لپتوسپيروز در گربه هاي شهر مشهد (طرح مشترك با دانشگاه فردوسي در حال اجرا)

23)  بررسي فرواني سقط ناشي از لپتوسپيرا، كامپيلو باكتر و بروسلا در نمونه هاي اخذ شده از گاوداريهاي شيري اطراف تبريز با استفاده از روشهاي سرولوژيك و PCR (طرح مشترك با دانشگاه تبريز)

24) بررسی نقش لپتوسپیروزیس در سقط جنی های یک گاوداری صنعتی در اطراف اصفهان

25) بررسی سرولوژيك لپتوسپیروز در تعدادي از مراجعه كنندگان به بيمارستانهاي تهران و گنبد كاووس (پايان نامه هاي دكتري عمومي در دست اجرا)

26) مطالعه لپتوسپیروز در تعدادي دامپروریهای استان کردستان (پايان نامه دكتري عمومي در دست اجرا)

27)  بررسی سرولوژی و اتیولوژی (کشت و PCR) بیماری لپتوسپیروز در خون و ادرار گاوداران و گاوهای استان مرکزی (پايان نامه دكتري عمومي مشترک با دانشگاه سنندج)

28)  بررسی سرواپیدمیولوژیکی و تایپینگ مولکولی لپتوسپیراهای بیماریزای جدا شده از حیوانات اهلی در استان گیلان  (طرح مشترک با دانشگاه گیلان)

29) مطالعه عیار سرمی لپتوسپیرا در گربه های ولگرد مشهد و مقایسه آن با نتایج روش مولکولی در نمونه های تهیه شده از ادرار و کبد (پایان نامه تخصصی در دست اجرا)

30) بررسی سرواپیدمیولوژیکی فراوانی لپتوسپیروز در کارکنان یکی از کشتارگاه های استان گیلان با استفاده از روش MAT و تایید نمونه های مثبت با روش Nested PCR  (طرح مشترک با دانشکده بهداشت)

 

 

 

 
 

سرويس مخصوص حمل دامها نيز آماده ارائه خدمات به دامپروران مي باشد.

 

يك دامپروري كوچك 50 راسي و 20 راس اسب نيز به منظور استفاده آموزشي دانشجويان در اين بيمارستان وجود دارد.

 

ساير تسهيلات و امكانات موجود در بيمارستان:

 

مركز كامپيوتر با ارتباط 24 ساعته اينترنتي

و ارتباط WiFi  در اغلب بخش هاي بيمارستان

كتابخانه و سالن مطالعه


 

سالن آمفي تاتر 220 نفره جهت برگزاري سمينارها و مراسم رسمي

سالن سخنراني با امكانات سمعي و بصري براي برگزاري كلاسهاي درس دانشجويي

 

مانژ سوار كاري براي دانشجويان و كاركناناين تارنما توسط دكتر غلامرضا عبداله پور طراحي شده است.

لطفا نظرات و پيشنهادات خود را به آدرس زير ارسال فرماييد:

gabdollahpour@gmail.com